Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Reteach Studiebegeleiding, kantoorhoudend en gevestigd te Veldhoven, hierna te noemen Reteach.

Artikel 1. Definities
 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder
  contractant: iedere partij  met wie Reteach  een overeenkomst sluit.
  leerling: iedere natuurlijke persoon die onderwijs volgt aan een basisschool, het voortgezet onderwijs, een universiteit of andere instelling voor hoger onderwijs of aan het middelbaar beroepsonderwijs en die voor de diensten van Reteach wordt ingeschreven. Leerling en contractant kunnen dezelfde natuurlijke persoon zijn.
  overeenkomst: iedere overeenkomst met betrekking tot de levering van diensten tussen Reteach en contractant.
  maand: een periode van vier weken.
  proefwerkweek: die week die in een bepaalde periode de meeste proefwerken bevat voor Reteach
  huiswerkbegeleiding: alle in groepsverband gegeven studiebegeleiding die niet bijles, ondersteuningsles, taaltraining, cursus of examentraining is.
  bijles: niet in groepsverband maar één op één gegeven ondersteuning van onderwijsstof  uit het voortgezet onderwijs, een universiteit of andere instelling voor hoger onderwijs of  het middelbaar beroepsonderwijs.
  ondersteuningsles: niet in groepsverband maar één op één gegeven ondersteuning van onderwijsstof uit het basisonderwijs.
  taaltraining (semi)individueel: niet in groepsverband maar één op één of twee gegeven training in taal.
  taaltraining in groepsverband: in groepsverband  gegeven training in taal
  cursus: in groepsverband of één op één gegeven lessen over een bepaald onderwerp.
  examentraining: het in groepsverband stelselmatig oefenen van examenvraagstukken van één of meer vakken.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Reteach gesloten overeenkomsten.
 2. De vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.
 3. In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.
 4. Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden, door Reteach te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de contractant en/of leerling, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.
 5. Tussentijdse eenzijdige wijzigingen in de Voorwaarden zijn te allen tijde toegestaan. Contractant en/of leerling heeft het recht bij tussentijdse wijzigingen in de Voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
 1. De termijn voor aanvaarding van een offerte bedraagt maximaal 30 dagen vanaf de datering van de  offerte.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend  en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de offerte door de contractant en/of leerling.
 3. De overeenkomst, alsmede de wijzigingen en aanvullingen daarop, zijn voor Reteach slechts bindend indien deze schriftelijk door Reteach zijn bevestigd. Een aanvaarding van een offerte, welke afwijkt van de inhoud van de offerte, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een nieuwe aanbieding die Reteach niet bindt. Dit geldt ook, indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de offerte afwijkt.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Reteach en contractant en/of leerling uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De overeenkomst kan rechtsgeldig opgezegd worden met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.
 5. Totstandgekomen overeenkomsten kunnen door de contractant en/of leerling, zonder schriftelijke toestemming van Reteach, niet worden geannuleerd, tenzij partijen overeenstemming bereiken omtrent de schadeloosstelling die de contractant aan Reteach verschuldigd is bij een door Reteach geaccepteerde opzegging van de overeenkomst.
 6. Kennelijke vergissingen in de offertes van Reteach ontheffen Reteach van haar nakomingsverplichting, alsmede van de verplichting daaruit eventueel voortvloeiende schade te vergoeden, ook na totstandkoming van de overeenkomst.
 7. Indien in de offerte meerdere diensten worden aangeboden en per dienst een prijs wordt genoemd, dan geldt de offerte slechts als geheel en heeft de contractant en/of leerling niet het recht om slechts een deel van de aangeboden diensten te accepteren tegen de daarvoor genoemde prijs.
 8. Indien de overeenkomst niet schriftelijk wordt vastgelegd en Reteach niettemin met instemming van de contractant en/of leerling een aanvang tot uitvoering van de opdracht maakt, zal de inhoud van de offerte als overeenkomst gelden.
 9. De overeenkomst is eerst dan geldig, indien deze van de zijde van Reteach, door een vertegenwoordigingsbevoegd functionaris is ondertekend.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
 1. Reteach voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, maar heeft geen garantieverplichting met betrekking tot de prestaties van de  leerling. De overeenkomst biedt dus geen garantie voor betere cijfers op school  of  betere talige en communicatieve vaardigheden.
 2. Reteach is op een reguliere schooldag geopend van 09.00 uur tot 21.00 uur.
 3. Contractant en/of leerling is verplicht met het oog op orde gegeven aanwijzingen door Reteach en haar medewerkers op te volgen. Contractant en/of leerling is verplicht zich te houden aan de gedragscode, zoals verwoord in het Reglement van Reteach
 4. Reteach heeft het recht om de leerling na drie waarschuwingen te verwijderen voor de rest van de betreffende dag waarop de laatste waarschuwing is gegeven zonder dat Reteach daarvoor financiële compensatie verschuldigd is. Een beslissing van Reteach of haar medewerkers om een waarschuwing te geven aan een leerling, is wel bespreekbaar, maar niet aanvechtbaar.
 5. Reteach voorziet de leerlingen naar redelijkheid van kladpapier. Voor schrijfblokken en schrijfgerei moeten de leerlingen zelf zorgdragen. Deze komen niet voor  rekening van Reteach.
 6. Reteach voorziet de leerlingen van thee en water. Frisdranken zijn tegen kostprijs verkrijgbaar bij Reteach. Alcoholhoudende dranken en roken zijn niet toegestaan in en rondom de locatie van Reteach.
 7. De contractant en/of leerling  is volledig aansprakelijk voor schade aan door Reteach aan de leerling ter beschikking gestelde naslagwerken en kantoorartikelen.
 8. Reteach mag te allen tijde contact opnemen met medewerkers van de onderwijsinstantie waar onderwijs wordt genoten en hulpverleners van de leerling, tenzij de contractant en/of leerling expliciet tijdens de intakefase aangeeft dit niet te willen.
 9. De contractant en/of leerling verplicht zichzelf tot het leveren van en eventueel op tijd wijzigen van de juiste adresgegevens ten behoeve van facturatie en contact. De contractant en/of leerling verschaft Reteach verder alle inlichtingen en gegevens die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. De contractant en/of leerling is verantwoordelijk voor het tijdig verschaffen van deze informatie en voor de juistheid daarvan. Reteach gaat uit van de juistheid van de door contractant en/of leerling opgegeven informatie totdat Reteach van de contractant en/of leerling een schriftelijke wijziging heeft ontvangen en de ontvangst schriftelijk door Reteach is bevestigd. De contractant en/of leerling vrijwaart Reteach voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit de niet-nakoming van deze verplichting.
 10. Persoonsgegevens van de leerling worden zorgvuldig bewaard en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Reteach daartoe op grond van enig wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak gehouden is. De gegevens zijn toegankelijk voor de bijlesdocent, de taaltrainer, de huiswerkbegeleider, de leiding van Reteach en de vakdocent op school, tenzij de contractant expliciet anders aangeeft.
 11. Overeengekomen termijnen zijn nimmer fatale termijnen. Reteach is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van een termijn; daartoe is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan Reteach een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen.

Artikel 5. Huiswerkbegeleiding
 1. In geval van huiswerkbegeleiding zal Reteach  minimaal eenmaal per lesweek via een afgeschermde pagina op internet of een begeleidingsschrift informatie verschaffen aan de contractant over de leerling. De contractant dient er zorg voor te dragen dat in geval van het begeleidingsschrift dit schrift telkens geparafeerd door ouders/verzorgers wordt teruggebracht door de leerling. De contractant en/of leerling zal Reteach tijdig informeren over veranderingen of situaties die redelijkerwijs invloed kunnen hebben op de huiswerkbegeleiding.
 2. Indien de leerling zonder afmelding niet op de verwachte tijd naar de huiswerkbegeleiding komt, zal Reteach zo spoedig mogelijk daarover contact opnemen met de contractant.
 3. Voor huiswerkbegeleiding dient de contractant maandelijks een vast bedrag te voldoen als genoemd in de overeenkomst. De afgesproken prijs dient per overeengekomen termijn vooruit voldaan te worden.
 4. De contractant en/of leerling kan kiezen voor extra begeleiding tijdens proefwerkweken. De leerling komt dan elke dag naar Reteach voor huiswerkbegeleiding. Dit als aanvulling op de bestaande huiswerkbegeleiding. Een aanvraag voor die extra studiebegeleiding tijdens een proefwerkweek dient schriftelijk bij Reteach te worden ingediend. De aanvraag moet uiterlijk twee weken voorafgaand aan de proefwerkweek ontvangen zijn door Reteach. Voor deze extra studiebegeleiding geldt een toeslag op de prijs van de reguliere huiswerkbegeleiding. Die toeslag dient vooruit voldaan te worden. Er vindt geen restitutie van (een deel van ) deze toeslag plaats wanneer de leerling door omstandigheden (een deel van) de extra dagen toch niet blijkt te hebben kunnen komen. Hij kan de gemiste dag(en) wel alsnog inhalen, uitgezonderd in nog komende proefwerkweken.
 5. Wanneer een leerling 5 schooldagen of korter ziek is geweest, mag hij zijn gemiste begeleidingsdagen in onderling overleg met Reteach inhalen op andere tijdstippen, uitgezonderd tijdens proefwerkweken. Indien de leerling langer dan 5 schooldagen ziek is, zal voor de ziekteperiode na die eerste 5 schooldagen het vooruitbetaalde bedrag gecrediteerd worden op de volgende factuur. De ziekteperiode gaat in op de dag dat Reteach  hiervan door de contractant en/of leerling op de hoogte worden gesteld.
 6. Indien de leerling om een andere reden dan ziekte, met uitzondering van het gestelde in artikel 5.9 en 5.10, verhinderd is, zal geen restitutie plaatsvinden.
 7. In geval van huiswerkbegeleiding is Reteach  op een reguliere schooldag geopend van 14.00 uur tot 18.00 uur.
 8. In de officiële schoolvakanties geeft Reteach geen huiswerkbegeleiding.
 9. Wanneer een leerling tijdens de reguliere schooltijden  in opdracht van de school buitenschoolse stages loopt van een week of langer, dan wordt/worden de betreffende week/weken niet door Reteach in rekening gebracht. Bij één- of tweedaagse buitenschoolse (snuffel)stages vindt geen restitutie plaats. Een leerling mag dan zijn gemiste dagen in onderling overleg met Reteach inhalen, uitgezonderd tijdens proefwerkweken. Ook bij alle andere (culturele) activiteiten van en op  school, zijnde geen reguliere lessen, worden de betreffende dagen gewoon in rekening gebracht. De eventueel gemiste dagen kunnen dan in onderling overleg op andere tijdstippen worden ingehaald, uitgezonderd tijdens proefwerkweken.
 10. Wanneer een leerling te maken krijgt met een sterfgeval binnen zijn familie, kan hij de eventueel gemiste dagen inhalen op andere tijdstippen, uitgezonderd tijdens proefwerkweken. Is dat niet mogelijk, dat is ter beoordeling van Reteach, dan vindt restitutie plaats.  Het gestelde in dit artikel  is uitsluitend van toepassing op familie in de eerste graad ( ouders), familie in de tweede graad (broers,(schoon)zussen, zwagers en grootouders) en familie in de derde graad (ooms,tantes,nichten,neven, overgrootouders).
 11. Bij het inhalen van gemiste begeleidingsdagen geldt, dat dit alleen mogelijk is tijdens het op dat moment lopende schooljaar.

Artikel 6. Bijles, ondersteuningsles en taaltraining (semi-)individueel
 1. De bijles, ondersteuningsles en taaltraining vindt wekelijks plaats op een vaste, afgesproken tijd. In de officiële schoolvakanties is er geen bijles, ondersteuningsles en taaltraining.
 2. Het is mogelijk om in overleg extra bijlessen, ondersteuningslessen en taaltrainingen in te voegen voor proefwerken, toelatingstoetsen en examens. Voor deze extra bijlessen, ondersteuningslessen en taaltrainingen geldt een toeslag op de prijs van de reguliere les of training.
 3. Reteach streeft naar regelmatige tijden en een vaste begeleider voor de bijles, ondersteuningsles en taaltraining, maar kan dit niet garanderen.
 4. De verschuldigde bedragen voor de bijlessen, ondersteuningslessen en taaltrainingen  worden maandelijks vooraf gefactureerd. In geval van niet doorgaan van een bijles, ondersteuningsles en taaltraining wordt het vooruitbetaalde bedrag gecrediteerd op de eerstvolgende factuur.
 5. Indien de contractant en/of leerling zonder afzegging of vanwege een andere reden dan ziekte een bijles, ondersteuningsles of taaltraining verzuimt, is Reteach gerechtigd het betreffende lesgeld in rekening te brengen. Als een bijles, ondersteuningsles of taaltraining wordt afgezegd door verhindering van de begeleider van Reteach, dan wordt de bijles, ondersteuningsles of taaltraining niet in rekening gebracht. In overleg kan een ander tijdstip worden gezocht voor de afgezegde bijles, ondersteuningsles of taaltraining.
 6. Een bijles, ondersteuningsles of taaltraining dient schriftelijk te worden afgezegd. Als de bijles, ondersteuningsles of taaltraining meer dan een week van tevoren wordt afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht. Als de bijles, ondersteuningsles of taaltraining  minder dan een week, maar meer dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt 60 % van de kosten van de bijles, ondersteuningsles of taaltraining  in rekening gebracht. Als de bijles, ondersteuningsles of taaltraining  24 uur of minder van tevoren wordt afgezegd, wordt de gehele bijles, ondersteuningsles of taaltraining  in rekening gebracht.
 7. Als de contractant en/of leerling een bijles, ondersteuningsles of taaltraining niet kan bijwonen, zal deze les in principe niet worden verzet. Reteach  probeert aldan zoveel als mogelijk een ander tijdstip te zoeken. Bij het inhalen van een bijles, ondersteuningsles en taaltraining geldt, dat dit alleen mogelijk is tijdens  het op dat moment lopende schooljaar.

Artikel 7. Taaltraining en cursus voor groepen en individuele cursus
 1. Het in de overeenkomst tussen Reteach en de contractant en/of leerling overeengekomen bedrag voor een taaltraining en cursus voor groepen en een individuele cursus moet vooraf en uiterlijk een week voor de start daarvan zijn ontvangen door Reteach.
 2. Er is geen restitutie mogelijk voor het overeengekomen bedrag voor een taaltraining  en cursus voor groepen of een individuele cursus.

Artikel 8. Examentraining
 1. De leerling dient zich uiterlijk twee weken voor begin van de examentraining hiervoor op te geven middels een aanmeldformulier van Reteach. Indien niet tijdig is aangemeld, kan een leerling geen gebruik maken van de examentraining van Reteach, tenzij Reteach uitdrukkelijk anders bepaalt.
 2. De leerling die huiswerkbegeleiding volgt bij Reteach, betaalt voor de examentraining een toeslag op de prijs van de reguliere huiswerkbegeleiding. Andere leerlingen betalen voor de examentraining een vast bedrag als genoemd in de overeenkomst.
 3. Het gehele bedrag voor de examentraining moet uiterlijk een week voor de start daarvan zijn ontvangen door Reteach.
 4. Er is geen restitutie mogelijk voor het bedrag van de examentraining.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op de door Reteach vervaardigde documenten, leerlingverslagen, rapporten, brochures, folders, adviezen, softwaremodellen en dergelijke komen uitsluitend toe aan Reteach. Voor zover een dergelijk recht kan worden verkregen door registratie, is uitsluitend Reteach daartoe bevoegd.
 2. Aan de contractant en/of leerling verstrekte werken mogen  door de contractant en/of leerling niet worden verveelvuldigd, nagemaakt, aan derden worden vertoond of op een andere wijze worden gebruikt dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Reteach. Indien de contractant en/of leerling zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt, is de contractant en/of leerling aan Reteach een onmiddellijk opeisbare, niet voor verrekening vatbare boete verschuldigd van € 10.000,- onverminderd het recht van Reteach om volledige schadevergoeding van de contractant en/of leerling te vorderen.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst
 1. Reteach is te allen tijde bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van schriftelijke opzegging, zonder dat zij daarvoor aan de contractant en/of leerling enige vergoeding is verschuldigd. De contractant en/of leerling is gehouden alle kosten die Reteach tot het moment van beëindiging van de overeenkomst heeft gemaakt te voldoen.
 2. In geval van huiswerkbegeleiding is de opzegtermijn 1 maand. De contractant  kan de huiswerkbegeleiding op elk moment van de maand opzeggen. Vanaf 1 mei tot en met 1 juli kan slechts per de eerste van de maand worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren.
 3. In geval van huiswerkbegeleiding is Reteach gerechtigd om bij langdurige afwezigheid door ziekte na drie weken de overeenkomst per direct te beëindigen. De plek van de leerling in de huiswerkbegeleiding is dan niet langer gegarandeerd.
 4. De contractant dient  de overeenkomst met betrekking tot bijles, ondersteuningsles, taaltraining en cursus schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van 2 weken opzegtermijn. Gedurende die opzegtermijn van 2 weken kunnen lessen/trainingen/cursusbijeenkomsten  niet worden afgezegd, met als feitelijk resultaat dat de opzegtermijn daardoor wordt verkort. Afgezegde lessen/trainingen/cursusbijeenkomsten worden gefactureerd. De contractant en/of leerling krijgt echter de mogelijkheid om afgezegde lessen/trainingen/cursusbijeenkomsten alsnog in te halen.
   
Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
 1. Indien de contractant en/of leerling enige verplichting jegens Reteach niet nakomt, heeft Reteach het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Van niet nakoming door de contractant en/of leerling is sprake in de volgende maar daartoe niet beperkte gevallen:
  • indien de contractant een betalingsachterstand heeft van twee maanden of meer na de factuurdatum van de laatst betaalde factuur. In dat geval blijft de betalingsverplichting voor de periode tot aan de datum van ontbinding gehandhaafd;
  • indien de leerling in redelijkheid niet valt te begeleiden en/of in de groep niet valt te handhaven;
  • indien de contractant de factuur vooraf niet heeft voldaan in gevallen van examentraining, cursus en taaltraining voor groepen.
 2. Onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde betreffende ontbinding heeft Reteach op het tijdstip waarop de contractant en/of leerling in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest,  het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 3. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De contractant en/of leerling is aansprakelijk voor de door Reteach alsdan geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en kosten.

Artikel 12. Hoogte van de prijs
 1. De prijzen voor de verschillende diensten van Reteach worden in beginsel elk jaar per 1 augustus vastgesteld voor het volgende schooljaar. Op deze bedragen is geen BTW van toepassing. Onderwijs is hiervan vrijgesteld.

Artikel 13. Betaling
 1. Voor het factureren van diensten van Reteach wordt gebruik gemaakt van  elektronische facturatie. Op uitdrukkelijk verzoek van de contractant kan een factuur per post worden toegezonden.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting op de rekening die door Reteach op de factuur wordt vermeld.
 3. Vanaf 14 dagen na het verstrijken van de factuurdatum is de contractant in verzuim. Reteach verstuurt dan een herinnering, waarbij administratiekosten in rekening worden gebracht à € 5,00 per herinnering.
 4. Is de contractant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waarin begrepen de incassokosten, voor  rekening van de contractant.
 5. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Reteach kenbaar te worden gemaakt, tenzij de contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken. Na het verstrijken van die termijn kunnen bezwaren niet meer in behandeling worden genomen en heeft de contractant en/of leerling afstand gedaan van zijn vermeende rechten.
 6. De door contractant en/of leerling gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de contractant en/of leerling dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
 1. Reteach is slechts aansprakelijk voor enige tekortkoming in het geval de tekortkoming is veroorzaakt door ernstige nalatigheid van Reteach, dan wel doordat Reteach onjuist heeft gehandeld hetgeen haar in ernstige mate te verwijten valt.
 2. Reteach is in geen geval aansprakelijk indien de contractant en/of leerling de door Reteach en/of de door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen en/of instructies niet, niet volledig en/of niet naar behoren heeft opgevolgd.
 3. Reteach is is niet aansprakelijk voor schade indien de contractant en/of leerling zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. De contractant en/of leerling vrijwaart Reteach voor aanspraken van verzekeraars dienaangaande.
 4. Reteach is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade noch voor bedrijfsschade.
 5. Reteach is niet aansprakelijk voor verdwijnen, verlies of beschadigingen van door de leerlingen meegebrachte spullen. De leerling heeft daarin een eigen zorgplicht.
 6. Aansprakelijkheid van Reteach beperkt zich tot de grenzen van het bedrijfspand. De reis van en naar Reteach, evenals het buiten vertoeven tijdens pauzes, vallen dus buiten de aansprakelijkheid van Reteach.
 7. De totale door Reteach te vergoeden schade is te allen tijde beperkt tot de uitkering waarop de door Reteach gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 8. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Reteach  beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van het een jaar lang met de regelmaat van de huidige overeenkomst volgen van huiswerkbegeleiding, bijles, examentraining , taaltraining of cursus.
 9. Elke vordering van de contractant en/of leerling verjaart/vervalt na verloop van 1 (één) jaar na het ontstaan van de vordering. Voor zover derden die Reteach voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken, houden alle aan Reteach gegeven opdrachten de bevoegdheid van Reteach in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de contractant en /of leerling te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Reteach voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten.

Artikel 15. Overmacht
 1. Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Reteach, welke van dien aard zijn dat de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geven Reteach het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 2. Reteach is niet gehouden de uitvoering van het werk voort te zetten, c.q. aan te vangen, noch tot vergoeding van enige schade welke voor de contractant en/of leerling ontstaat door de niet-nakoming indien een en ander het gevolg is van overmacht. Van overmacht aan de zijde van Reteach is sprake indien Reteach na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van alle oorzaken of omstandigheden die buiten de schuld, wil en/of het toedoen van Reteach en derhalve buiten de risicosfeer van Reteach ontstaan.
 3. In geval van overmacht heeft Reteach eveneens het recht de opdracht zodanig te wijzigen dat de nakoming redelijkerwijs mogelijk wordt. De meerdere of mindere kosten, uit wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen worden verrekend tussen partijen, terwijl de contractant en/of leerling verplicht is Reteach een vergoeding te geven voor reeds verrichte doch niet van nut gebleken diensten, zo daartoe al aanleiding bestaat.

Artikel 16. Personeel
 1. Het is de contractant en/of leerling, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Reteach, verboden om gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende 1 (één) jaar nadat de overeenkomst is geëindigd medewerkers die in dienst zijn/waren van Reteach in dienst te nemen en/of direct of indirect in te huren. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de contractant en/of leerling een onmiddellijk opeisbare, niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000,- onverminderd het recht van Reteach om volledige schadevergoeding van de contractant en/of leerling te vorderen.


Artikel 17. Afwijkende afspraken

 1. Op al de overeenkomsten van en met Reteach zijn deze Voorwaarden van toepassing, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen in de overeenkomsten.


Artikel 18. Toepasselijk recht

 1. Op alle door Reteach verrichte handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 19. Geschillen

 1. 19.1. Alle geschillen tussen contractant en/of leerling en Reteach die mochten voortvloeien uit de tussen hen gesloten overeenkomst, zullen ter keuze van Reteach worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels, dan wel door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch.Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  onder nummer 66523095