Privacyverklaring


Reteach Studiebegeleiding geeft diverse vormen van studiebegeleiding aan leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Reteach is gevestigd aan De Bleker 38, 5506 BD te Veldhoven

T: 040-2530226   M: 06-57213898
E: info@reteach.nl
W: www.reteach.nl
K.v.K. nr.:66523095
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt

Reteach acht het van groot belang dat de persoonlijke data die door u worden verschaft met zorg worden behandeld. Ook vinden we het belangrijk u te informeren over hoe wij met uw data omgaan. Wij adviseren u daarom om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. In deze verklaring staat onder andere welke gegevens verzameld worden, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe deze gegevens worden beschermd.
Wij verwerken persoonsgegevens over u, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Reteach en omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of inschrijfformulier op de website van Reteach verstrekt.

Reteach verwerkt de volgende persoonsgegevens:

- uw voor-en achternaam en die van uw kind
- uw adresgegevens
- uw telefoonnummer en dat van uw kind
- uw e-mailadres
- uw IP-adres
- de geboortedatum van uw kind
- school en leerjaar van uw kind

Daarnaast verwerken wij de volgende persoonsgegevens van de huiswerkbegeleiders en bijlesgevers die bij Reteach werkzaam zijn:

- voor-en achternaam
- geboortedatum
- adresgegevens
- telefoonnummer en e-mailadres
- vooropleiding
- huidige(of hoogst afgeronde) opleiding
- beschikbaarheid
- werkervaring en interesses
- bankrekeningnummer en BSN-nummer
 
Waarom wij deze gegevens nodig hebben


Reteach verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen.
Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren
van de met u gesloten overeenkomst betreffende de huiswerkbegeleiding en /of bijlessen aan uw kind.
Reteach gebruikt uw persoonsgegevens ook voor de facturatie.
 
Hoe lang wij uw gegevens bewaren
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het beëindigen van de overeenkomst zullen uw persoonsgegevens maximaal drie maanden worden bewaard.
Wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat, zullen wij ons houden aan de daarvoor geldende bewaartijd.
 
Delen met anderen
 
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming anders dan aan de derden die nodig zijn om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren.
Denk bijvoorbeeld aan een studiebegeleider/bijlesgever of de boekhouder.

In kaart brengen websitebezoek
 
Op de website van Reteach worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Reteach gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 
Beveiligen
 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website en het leerlingvolgsysteem van Reteach maken gebruik van betrouwbare SSL Certificaten om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Daarnaast is de toegang tot het leerlingvolgsysteem van Reteach alleen mogelijk met een persoonlijk wachtwoord dat u van ons ontvangt.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@reteach.nl
Reteach zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen
 
Reteach behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Vragen en klachten
 
Heeft u vragen over deze privacyverklaring of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ons een mail sturen via het e-mailadres info@reteach.nl.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u de klacht melden aan info@reteach.nl
 
Laatst bijgewerkt op 23 mei 2018